BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Bieżące sprawy

 

 

Plan współpracy na rok 2018

 

Poniżej znajdują się "Plan współpracy 10 Brygady Logistycznej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2018" oraz wyciąg z "Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2018 r."

 

Plan współpracy 10 Brygady Logistycznej na rok 2018

 

Wyciąg z Planu współpracy DGRSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2018 r.

 

 

 


Wytyczne Sekretarza Stanu w MON do planowania współpracy z partnerami społecznymi w 2019 r.

 

 

Informujemy, że Sekretarz Stanu w MON – Pan Wojciech Skurkiewicz wprowadził Wytyczne do planowania współpracy z partnerami społecznymi w 2019 r. (do pobrania poniżej). Celem niniejszego dokumentu jest zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w zadania realizowane przez Siły Zbrojne, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wydatkowania środków publicznych na realizację wsparcia nie związanego bezpośrednio z obronnością państwa. Wytyczne te należy wziąć pod uwagę podczas planowania przedsięwzięć na rok 2019, również odnośnie pozycji już przyjętych do projektów planów współpracy z partnerami społecznymi w 2019 r. (wnioski niekompletne będą wymagały uzupełnienia). Poniżej przedstawiony został wzór Wniosku do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2019 rok, który obrazuje, jakie informacje odnośnie wsparcia planowanych przedsięwzięć partnerów społecznych, powinny być określone przez wnioskodawcę. Wytyczne mają zastosowanie również w stosunku do wsparcia udzielanego w wyjątkowych przypadkach pozaplanowo.


„Informujemy także, że w oparciu o Wytyczne Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opracowało „Wzór projektu planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2019 r.”, (pod tekstem), z którego w opracowaniu planu współpracy mogą skorzystać wszystkie jednostki wojskowe (wzór obowiązuje jednostki podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych).”


Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków przez partnerów społecznych mija 10 września 2018 r.


W związku z powtarzającymi się pytaniami, informujemy, że we Wniosku do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019, w rubryce „Przewidywane korzyści dla obronności państwa, jakie przyniesie realizacja tego przedsięwzięcia”, należy wpisać korzyści mieszczące się w jednej lub w kilku strefach, określonych w pkt. 3 Wytycznych …, tj.:


  • Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych…,
  • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej…,
  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej…,
  • Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 

 

Wzór aktualnego wniosku do planu współpracy

 

Objaśnienia do planu

 


 

 

 

 

 

 

Decyzje Ministra Obrony Narodowej

dotyczące współpracy resortu obrony narodowej ze społeczeństwem

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych