BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Klauzula informacyjna dla kandydatów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
w procesie rekrutacji pracowników do 10.BLog


Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest 10.Brygada Logistyczna,  z siedzibą ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dowódca 10. Brygady Logistycznej.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dowódcę 10. Brygady Logistycznej inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole, pan Grzegorz Skoczka, tel. 261 62 55 95,
e-mail g.skoczka@ron.mil.pl.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
10. Brygada Logistyczna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 

 

------------

 1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
  2Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 


 

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. Usunięcia danych osobowych;
  5. Wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
  5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez 10.BLog proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 10.BLog przez okres najbliższych 9 miesięcy.


Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

[_] - Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 10.BLog przez okres najbliższych 9 miesięcy.

[_] - Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

    *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

..........................................................

Podpis kandydata do pracy         

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych