BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Służba przygotowawcza

CZYM JEST SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA?

Służba Przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Przeznaczenie służby przygotowawczej:

  -  gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych  na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;

  - umożliwienie  obywatelom ochotniczego spełniania obowiązku służby wojskowej;

Służba przygotowawcza kształci na potrzeby korpusu:

  -  oficerów (w uczelniach wojskowych przez okres do sześciu miesięcy);

  -  podoficerów (w szkołach podoficerskich przez okres do pięciu miesięcy);

  -  szeregowych (w ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych przez okres do czterech miesięcy).

W przypadku studentów uczelni wyższych służba przygotowawcza jest kształceniem na potrzeby korpusu podoficerów. Może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych (I okres szkolenia do 3 m-cy, II okres do 2 m-cy).

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

PRZEBIEG SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


Służba przygotowawcza obejmuje:

  -  okres kształcenia podstawowego;

  -  okres kształcenia specjalistycznego (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku żołnierzy kształconych na potrzeby korpusu oficerów i podoficerów).

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

W czasie kształcenia specjalistycznego żołnierz może złożyć wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości:

  -  60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (ok. 1920 zł) w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

  -  40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (ok. 1280 zł) w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

  -  30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (ok. 960 zł) w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych na I turnus - styczeń 2018.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonu:

261 626 046, 261 626 044 lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Opolu, pokój nr 116

 
TERMINY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 -   na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – styczeń lub kwiecień;

 -   na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – luty lub lipiec;

 -   na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – styczeń, kwiecień, maj, lipiec, wrzesień lub październik;

 -   na potrzeby pełnienia służby przygotowawczej w kilku okresach – lipiec.

Terminy na 2018 rok:

    Korpus oficerów:          od 8 stycznia do 6 lipca

    Korpus podoficerów:     od 1 lutego do 29 czerwca
                                       od 3 lipca do 30 listopada

    Korpus szeregowych:    od 8 stycznia do 27 kwietnia
                                       od 7 maja do 31 sierpnia
                                       od 04/25 września do 21 grudnia

KTO MOŻE ZOSTAĆ POWOŁANY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 -   niekarana za przestępstwo umyślne,

 -   posiadająca obywatelstwo polskie,

 -   o odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia czynnej służby wojskowej,

 -   w wieku co najmniej osiemnastu lat,

 -   posiadająca wykształcenie:

        co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

        co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

        co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały.

Do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

 -   odpis bądź, po okazaniu oryginału, kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej  lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone szkolenie);

 -   odpisy bądź, po okazaniu oryginałów, kserokopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, zwłaszcza potwierdzające posiadane kwalifikacje – certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

 -   w przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie ze szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

 Wojskowy komendant uzupełnień kieruje osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej do:

 -   wojskowej pracowni psychologicznej, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 -   wojskowej komisji lekarskiej w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej,

 ponadto, osoby nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej do:

 -   wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

CO OBEJMUJE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE?

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej obejmuje:

 -   analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

 -   rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 -   wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;

 -   wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 -   potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej;

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby jest podstawą wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej.

 

PRZEBIEG SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują tytuł:

 -   podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,

 -   kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,

 -   elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Program kształcenia w ramach służby przygotowawczej obejmuje:

 -   kształcenie podstawowe;

 -   kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów).

Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem) przygotowując (w stopniu podstawowym) do pełnienia czynnej służby wojskowej.
Kształcenie specjalistyczne kandydatów do korpusu oficerów przygotowuje ich do objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu bądź równorzędnym. Kandydaci do korpusu podoficerów przygotowywani są na stanowisko dowódcy drużyny, a szeregowi zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności.

Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy w służbie przygotowawczej, jest złożenie przysięgi wojskowej. Uroczystość ta odbywa się po trzech tygodniach szkolenia.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Żołnierz, który zdał egzamin, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej  zostaje przeniesiony do rezerwy i mianowany na stopień wojskowy:

 -   w korpusie szeregowych – szeregowego;

 -   w korpusie podoficerów – starszego szeregowego (szeregowego, jeżeli żołnierz nie zdał egzaminu) z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

 -   w korpusie  oficerów – kaprala  (szeregowego,  jeżeli nie zdał egzaminu lub st. szeregowego, jeżeli posiadał ten stopień przed tym egzaminem) z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień oficerski, po odbyciu ćwiczeń wojskowych .

Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w razie:

 -   zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

 -   wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;

 -   uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;

 -   utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

 -   prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;

 -   prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;

 -   skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą można zwolnić z tej służby przed upływem czasu jej trwania w przypadku:

 -   nieuzyskiwania przez niego zadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia;

 -   na jego pisemny wniosek złożony drogą służbową i uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

KONTRAKT NSR

Żołnierzom, którzy ukończyli służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym i podpiszą kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, wojskowy komendant uzupełnień nadaje przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych