BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Asysta honorowa
Wojskowa asysta honorowa

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.
 

Osoba decydująca o przydziale wojskowej asysty honorowej.
 
Dowódca Garnizonu (Dowódca 82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu) – ppłk Marek SIEBERT

 
Adresat do którego należy kierować wnioski o przydzielenie wojskowej asysty honorowej.
 
ppłk Marek SIEBERT
ul. Wileńska 14
56-400 Oleśnica
tel: 261 66 56 66, fax 261 66 56 85

 
Wykaz wymaganych dokumentów.
 
- wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej >>pobierz<<
 
Wojskowa asysta honorowa w uroczystościach pogrzebowych

 POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ
"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek.

Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
1.    Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
2.    Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
3.    Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
4.    Żołnierzy w służbie czynnej;
5.    Byłych żołnierzy zawodowych;
6.    Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);
decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych w tym w Instytucie Pamięci Narodowej.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:

•    wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,
•    dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/,
•    w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego.

W Dowództwie Garnizonu Oleśnica (ul. Wileńska 14) przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych odbywa się w Pokoju Przyjęć Interesantów w dni powszednie w godzinach 08.00 - 15.00.

Dokumenty do pobrania:

•    wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej >>pobierz<<


Dane kontaktowe osoby do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 
Oficer wychowawczy 82bes - p.o. ppor. Patryk POTONIEC
ul. Wileńska 14
56-400 Oleśnica
Tel: 261 66 56 87
 

Informacja dotycząca orkiestry wojskowej.

 
Orkiestrę na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa.
- Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00 – 909 Warszawa;
- fax. 261 873 259.


Inne ustalenia organizacyjne.


W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.
 
UWAGA

W związku z przypadkami zwracania się w sprawie przydziału wojskowej asysty honorowej przez lokalne władze administracji rządowej i samorządowej, parafie, związki wyznaniowe i innych partnerów społecznych do Ministra Obrony Narodowej, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Dowódcy Generalnego RP, przypominamy, że zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ, Minister Obrony Narodowej decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych i poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami.

W przypadku pozostałych uroczystości o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych do miejsca przeprowadzenia uroczystości.

W nawiązaniu do powyższego w przypadku napływających do Ministra Obrony Narodowej lub Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wniosków o przydzielenie asysty honorowej, które powinny być rozpatrzone na szczeblu garnizonu, przedmiotowe wnioski będą przesyłane do rozpatrzenia przez właściwego dowódcę garnizonu zgodnie z kompetencjami.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych