BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona Biuletynu Informacji Publicznej 10 Brygady Logistycznej w Opolu


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 10BLog jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

 

 

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
• Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
• Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

 

INFORMACJE O PODMIOCIE:
10 Brygadę Logistyczną sformowano na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 14 PF/Org. z dnia 22 lutego 1999 roku.

Nazwa:
10 Brygada Logistyczna w Opolu
Adres:
ul. ks. Bolesława Domańskiego 68
45-820 Opole
Telefon: 261 62 61 35
Fax:  261 62 57 17
e-mail: 10blog.oficerprasowy@ron.mil.pl
Strona WWW: www.10blog.wp.mil.pl


PRZEDMIOT DZIAŁANIA
10 Brygada Logistyczna w Opolu jest jednostką wojskową Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przeznaczoną do wsparcia logistycznego Polskich Jednostek Wojskowych wykonujących zadania w kraju i poza jego granicami.
Do głównych zadań Brygady należy: wydzielenie sił i środków do wsparcia logistycznego jednostek wojskowych uczestniczących w operacjach w kraju i poza jego granicami, poprzez zabezpieczenie materiałowe, techniczne, medyczne i finansowe. 


OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE:

Dowódca: płk Szymon Lepiarz
Zastępca dowódcy: płk Wojciech Grzybowski
Szef sztabu: ppłk Zbigniew Łukasiewicz


SKARGI I WNIOSKI:

Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy 10 Brygady Logistycznej w Opolu:
Adres korespondencyjny: 10 Brygada Logistyczna w Opolu
ul. ks. Bolesława Domańskiego 68
45-820 Opole
FAX : 261 62 59 59

e-mail: 10BLog.sekretariat@ron.mil.pl

W sprawie skarg i wniosków Dowódca 10 Brygady Logistycznej przyjmuje interesantów w poniedziałki, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (nr tel. 261 62 50 21).

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

UWAGA! Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: 10blog.oficerprasowy@ron.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).


Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 10BLog pod adresem www.10blog.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).


Nie będą także udzielane porady prawne.


Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).
Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.


PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

Zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania. Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie BIP 10BLog jest bezpłatne.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP 10BLog udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).


REDAKCJA:
kpt. Piotr Płuciennik
261 62 56 11
tel. kom. 669 942 221
10blog.oficerprasowy@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych