BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Rys historyczny

 Rys historyczny

11batalion remontowy z Żagania kultywuje tradycje pododdziałów warsztatowych: 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego i 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Zalążkiem batalionu remontowego był 10 Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów powstały 31 maja 1949 roku w Żaganiu, na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr 01557 Dowódcy 2 Korpusu Pancernego nr 0560 oraz rozkazu organizacyjnego nr 0130 Dowódcy 11 Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty. Pierwszym dowódcą, warsztatów /mianowany rozkazem MON nr 403 z 02.06.1949r./ został por. Bruzda /późniejszy pułkownik WP, dyrektor Zakładów Mechanicznych Łabędy/. Pierwszym dostarczonym do naprawy sprzętem wojskowym był ciągnik marki „Sherman”. Od października 1951r. do 1955r. funkcje kierownicze sprawowali: kpt. Stanisław Liszega, kpt. Sebastian Henryk i kpt. Damse.  W 1962 roku przemianowano 10 Ruchome Warsztaty Napraw Czołgów w Dywizyjne Warsztaty Remontowe. W ich skład weszło: warsztat napraw uzbrojenia, warsztat napraw samochodów i warsztat naprawy czołgów. Kadrę kierowniczą stanowili: kpt. Damse, kpt. Walkowiak, por. J. Płoskonka, i por. E. Kozioł.

W styczniu 1963r. dowódcą Warsztatów został mjr Bohdan Filutowski a zastępcą dowódcy mjr Cichocki. W dniu 1 lipca 1967r. rozkazem wyższych przełożonych przemianowano Dywizyjne Warsztaty Remontowe na 11 batalion remontowy. Jego kadrę kierowniczą stanowili: ppłk Bohdan Filutowski, mjr H. Nowak, mjr B. Filipski i mjr W. Kulczewski. Do głównych zadań batalionu należało: naprawa czołgów, ciągników gąsienicowych i kołowych,
sprzętu art., broni strzeleckiej, sprzętu optyczno-mierniczego, radiolokacyjnego, łączności, inż.-sap., chem., zespołów prądotwórczych oraz zabezpieczenia technicznego przegrupowań dywizji. W 1972r. batalion rozszerza swoje możliwości remontowe. Powstaje pierwsza w Śląskim Okręgu Wojskowym stacja diagnostyczna oraz warsztat napraw maszyn biurowych.

W 1980r. dowódcą zostaje mjr Stanisław Czajkowski. W tym okresie jednostka otrzymywała przez kilka lat bardzo wysokie oceny ze szkolenia i dyscypliny oraz wyróżnienia za prace naprawcze i dokonane kontrole. W 1992r. obowiązki dowódcy objął kpt. Zdzisław Goździejewski. Trzy lata później, w 1995r. jednostka wojskowa otrzymała sztandar, ufundowany przez społeczeństwo miast Iłowy i Żagania. W lipcu 1996r. zakończono proces restrukturyzacji jednostki. Dowództwo objął wówczas ppłk Dariusz Gnatowicz, a w maju 1997r. batalion obchodził trzydziestolecie powstania. W 2007r. Minister Obrony Narodowej zatwierdził wprowadzenie do użytku odznakę pamiątkową, odznakę rozpoznawczą oraz proporczyka na beret.

W latach 2006 – 2012r. batalionem dowodził ppłk Marek Laskowski. W tym okresie żołnierze batalionu brali udział w dużym ćwiczeniu poligonowym pk. „Anakonda 2006”. Wyremontowano także sztab oraz poprawiono warunki służby i pracy na hali remontowej. Na podstawie Zarządzenia Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.02.2009r. oraz Rozkazu Nr PF-7/Org. Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 28.02.2011r. w sprawie rozformowania 1 Dywizji Zmechanizowanej oraz zmian podporządkowania wybranych jednostek organizacyjnych Wojsk Lądowych z dniem 1 lipca wyłączono ze struktur 11LDKPanc 11brem i przekazano go Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Od 1 lipca 2011r. batalion przeszedł w podporządkowanie 4Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. Od 2012r. na podstawie Rozkazu Komendanta 4RBLog Nr Z-54/2012 z dnia 16.03.2013r. o przejęciu dowodzenia batalionem oraz Rozkazu Personalnego Nr 18 Szefa IWspSZ. z dnia 25.03.2013r. o wyznaczeniu na stopień podpułkownika, dowódcą batalionu został ppłk Zbigniew Łukasiewicz. Taki stan rzeczy trwał do 1 lipca 2013r., kiedy to rozpoczęto wdrażać nowy system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Na podstawie Rozkazu Pf 60/Org/13 Szefa IWsp SZ z dnia 26.04.2013r. w sprawie wdrożenia zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego SZ. RP. 11 batalion remontowy wszedł w podporządkowanie 10 Brygady Logistycznej w Opolu.

Obecnie 11 batalion remontowy z Żagania jest stacjonarnym pododdziałem logistycznym. Przeznaczony do realizacji zadań w zakresie realizacji zabezpieczenia technicznego dla jednostek wojskowych i pododdziałów
w rejonie jego odpowiedzialności. Do głównych zadań batalionu należy:

1. utrzymanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej polegającej na zachowaniu odpowiednich wskaźników w zakresie utrzymania stanów osobowych oraz sprawnego uzbrojenia , sprzętu wojskowego, zapasów środków bojowych i materiałowych,;
2. wykonywanie: remontów konserwacyjnych; remontów bieżących; obsługiwań technicznych; konserwacji urządzeń poddozorowych; przygotowanie UiSW do badań WDT; badań diagnostycznych; legalizacji SW;
3. realizacja przewozów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz pomoc w drodze;
4. przygotowanie podległych stanów osobowych do realizacji zadań na stanowiskach zgodnie z wojennym przeznaczeniem

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych